قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
مردان استثنایی یک عصر، بیشتر فرزندان فرهنگهای قدیمی و نهالهای دیررس نیروهای گذشته اند. من در آنها میراث یک ملت و آداب و رسوم آن را می بینم.
نظرات
250