قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
حقیقت مانند آب دریا است؛ چون نمک آب دریا زیاد است، تشنگی را رفع نمی کند. اگر حقیقت آدمی تحریف شود، مثل آب شور دریا خواهد بود که تشنگی اش را رفع نخواهد کرد.
نظرات
250