قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آرتور شوپنهاور
فرضیه ای که جایی در ذهن یافته یا از آن زاده شده، چون موجودی زنده به زندگی می پردازد، تا آنجا که تنها موافق و هم رأی خود را از جهان خارج دریافت می دارد.
نظرات
250