قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
درک منظور دشوار است، به ویژه هر بار که بسان رود کنگ بیندیشیم و میان انسانهایی زندگی کنیم که دگرگونه می اندیشند و به شیوه "قورباغه ها" راه می روند.
نظرات
250