قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
من خوشحالم از اینکه می بینم انسانها به طور مطلق از اندیشه مرگ سر باز می زنند. من دوست دارم به آنها کمک کنم تا اندیشه زندگی هزاران بار بیشتر از این برای آنها درخور تامل شود.
نظرات
250