قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

جبران خلیل جبران
نفرت به همان اندازه ی دوست داشتن، خوب است. یک دشمن می تواند به خوبی یک دوست باشد. برای خود زندگی کن، زندگیت را بزیی، سپس به راستی دوست انسان خواهی شد.
نظرات
250