قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

وینستون چرچیل
حقیقت، انکارناپذیر است. بدخواهی ممکن است به آن حمله کند. ممکن است نادانی آن را به مسخره بگیرد، اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود.
نظرات
250