قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
کودکان موجودات ادبی هستند، چون همان گونه که احساس می کنند، سخن می گویند و نباید مثل کسی احساس کنند که مثل کس دیگری احساس می کند.
نظرات
250