قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتوان سنت اگزوپری
بزرگترها اگر به خودشان باشد هیچ وقت نمی توانند از چیزی سر در بیاورند. برای بچه ها هم خسته کننده است که همین جور مدام هر چیزی را به آنها توضیح بدهند.
نظرات
250