قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

هنری وادزورث لانگ‌فلو
بدین گونه است رفتار طبیعت با ما؛ بازیچه های ما را یک به یک از ما می رباید و دست ما را می گیرد و چنان به نرمی ما را به آرامگاه خود می برد.
نظرات
250