قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
در نثر، لطافت لرزانی وجود دارد که بازیگری بزرگ با آن کلمه را در ماده ی هماهنگ اندامش به راز غیر قابل درک آفریدگان مبدل می کند.
نظرات
250