قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

گوته
باید بی چون و چرا اشتهای اشخاصی را که بی جهت وقت شما را می گیرند کور ساخت؛ آنها از شما می خواهند که منفعت و سوی در کار به آنها برسانید.
نظرات
250