قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ویلیام جیمز
بشر امروزی هنور نتوانسته به آنچه که باید باشد و می تواند باشد دست یابد و این تنها به دلیل قانع بودن انسان به آن قسمتی از سعادت است که به نظرش کافی می آید.
نظرات
250