قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آرتور شوپنهاور
اینکه مغز باید نوکر و کارگر شکم باشد در حقیقت عقیده ی آن کسانی است که نه حاصل دسترنج خود را می خورند و نه به سهم خود قناعت می کنند.
نظرات
250