قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
به آن گروه از افراد بپیوندید که به آنچه می گویند عمل می کنند. این افراد، الگوهای بزرگی هستند که سایر افراد جهان را به شگفتی وامی دارند.
نظرات
250