قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

هنری وادزورث لانگ‌فلو
[ در بهار ] از قالب نرم خاک نهال نیرو می گیرد و می روید و درخت خمیده از نو جان می یابد؛ هر چند سرمای زمستان بر قلب او ضربتی نواخته.
نظرات
250