قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
اگر نخواهید دست کم، برخی از قوانین دیگران را بپذیرید و پاس بدارید، نباید امیدوار باشید که دیگران، بر پایه ی قوانین شما رفتار کنند.
نظرات
250