قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

افلاطون
منتظر درخواست نیاز از سوی حاجت مند مباش، بلکه شایسته است که پیش از درخواست، کار او را انجام دهی و با همت خود نیازمندی او را برطرف کنی.
نظرات
250