قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آرتور شوپنهاور
فضیلت حقیقی، مهم نیست در چه زمینه ای، تنها آنجا به دست می آید که اثر به خاطر خودش خلق شده باشد و نه به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف برتر.
نظرات
250