قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
ای بسا کس، بلندی انسان را نتواند دید و اینکه پستی او را فرا چشم می بیند، فضیلت می شمرد. بدین سان، شور چشمی خود را فضیلت نام می نهد.
نظرات
250