قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
شما فضیلت مندان کوچک، چنان بر می گیرید که گویی می دزدند. اما شرف در میان ناکسان نیز می گوید: «تنها آن جا باید دزدید که به یغما نتوان برد.»
نظرات
250