قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آبراهام لینکلن
اندکی از مردم را می توان برای همیشه فریب داد. همه مردم را نیز می توان برای مدت اندکی فریب داد. اما نمی توان همه مردم را برای همیشه فریب داد.
نظرات
250