قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ویلیام جیمز
همه ما آمادگی داریم تا به دلایلی، کارهای وحشیانه و به دور از تمدن انجام دهیم. تفاوت بین یک آدم خوب و یک آدم بد در برگزیدن آن دلیل است.
نظرات
250