قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
چیست بزرگ منشی بزرگ منش ترین انسان در قبال بزرگ منشی ای که فروتن ترین کس داراست، با توجه به اینکه وی خود را در طبیعت و جهان در مقام " انسان " احساس می کند!
نظرات
250