قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

توماس جفرسون
یک دَم، دست از تلاش برندارید. این گونه، زمانی برای شکایت کردن پیدا نمی‌کنید. اگر همیشه در حال انجام دادن کاری باشیم، به کامیابی ‌های باور نکردنی می‌رسیم.
نظرات
250