قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
ما مطلق پرست هستیم، چون به آن دسترسی پیدا نمی کنیم، اگر آن را می داشتیم دورش می انداختیم. مطلق غیر انسانی است، چرا که انسان ناقص است.
نظرات
250