قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آرتور شوپنهاور
اغلب اتفاق می افتد که زن عاشق مردی زشت رو شود، اما هرگز نمی تواند یک مرد زن صفت را دوست بدارد، زیرا قادر نیست عیبهای او را جبران کند.
نظرات
250