قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
گاهی وقتها بر یک رشته عملیات نامی می نهیم و چون با نام مشخص می سازیم آنها را شی ء می نامیم، حال آنکه مجموعه ای از کارها هستند.
نظرات
250