قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

جبران خلیل جبران
قلبت را دنبال کن...قلب تو برای هر کار بزرگی راهنمای درستی است. تقدیر هر کاری که انجام می دهی با آن عنصر قدسی که درون هر یک از ماست تعیین می شود.
نظرات
250