قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتوان سنت اگزوپری
آدمها دیگر برای سر درآوردن از چیزها وقت ندارند. همه چیز را همین جور حاضر آماده از دکانها می خرند. اما چون دکانی نیست که دوست معامله کند، آدمها مانده اند بی دوست.
نظرات
250