قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
خوشبخت کسی که از همه چیز کناره گیری می کند، چرا که از همه چیز کناره گرفته است و برای خود چیزی نگاه نداشته است که بتوان آن را برگزید.
نظرات
250