قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

رالف والدو امرسون
اگرچه جنگ برای اصلاح حال ملت و افزایش آبادانی آغاز می گردد، اما حقیقت این است که در طی جنگ، بحران عظیمی در حیات اجتماعی و سیاسی پدیدار می شود.
نظرات
250