قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

موریس مترلینگ
روزی که بشرکاملاً به نادانی خود پی برد، به موفقیت بزرگی دست یافته است؛ زیرا دانش در این دنیا چیزی جز پی بردن به نادانی نیست.
نظرات
250