قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آبراهام لینکلن
یک سگ چند تا پا دارد، اگر که دم او را هم پا محسوب کنیم؟ چهار تا. اینکه دمش را پا خطاب کنیم، باعث نمی‌شود دم او تبدیل به پا شود.
نظرات
250