قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آرتور شوپنهاور
آن عملی که اراده حیات به واسطه ی آن خود را اثبات می کند و انسان به هستی می آید، عملی است که همه در ژرفنای وجودشان از آن شرم دارند و به دقت بر آن سرپوش می گذارند.
نظرات
250