قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ماهاتما گاندی
جنس ضعیف خواندن زنان، توهین است. این بی عدالتی مردان در حق زنان است. اگر از قدرت منظور قدرت بی رحمانه است، پس به راستی که زن کمتر از مرد بی‌رحم است. اگر از قدرت منظور قدرت اخلاقی است، زن بی‌اندازه بر مرد برتری دارد. آیا زن بینش بیشتری ندارد، آیا زن خود را بیشتر فدا نمی‌کند، آیا زن قدرت تحمل بیشتری ندارد، آیا زن شجاعت بیشتری ندارد؟ بدون زن، مرد نمی‌توانست باشد. اگر که قانون وجود داشتن ما، عدم خشونت است، آینده با زنان است. چه کسی می تواند بیشتر از زنان بر قلب انسان تاثیرگذار باشد؟
نظرات
250