قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

جبران خلیل جبران
نصیحت جبران خلیل جبران به زوج های جوان به هنگام شادی:
و همگام نغمه ساز کنید و پای بکوبید و شادمان باشید ، اما امان دهید که هر یک در حریم خلوت خویش آسوده باشد و تنها .
چون تارهای عود که تنهایند هر کدام، اما به کار یک ترانه ی واحد در ارتعاش.
نظرات
250