قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

مارتین لوتر کینگ
تاریکی نمی‌تواند تاریکی را از بین ببرد. تنها نور است که می‌تواند این کار را بکند‌. نفرت نمی‌تواند نفرت را از بین ببرد. تنها عشق است که می‌تواند این کار را بکند.
نظرات
250