قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتوان سنت اگزوپری
در زندگی راه حلی نیست، فقط نیروهای محرک موجودند و کار ما آن است که آن نیرها را به کار اندازیم، در آن صورت راه‌حل خودش پیدا میشود.
نظرات
250