قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ژاک پرور
یک مرد و یک زن که هرگز همدیگر را ندیده‌اند و بسیار دور از هم در شهرهای مختلف زندگی می‌کنند یک روز همان صفحه از همان کتاب را هم زمان دقیقاً در دومین ثانیه‌ی اولین دقیقه ی آخرین ساعت خود می‌خوانند.
نظرات
250