قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

الیاس علوی
لحظاتی هست استخوانهای اشیا می پوسد و فرسودگی از در و دیوار میبارد لحظاتی هست نه آواز گنجشک فروردین نه صدای صمیمی از آن طرف سیم و نه نگاه مادر در قاب قانعت نمیکند زندگی قانعت نمیکند و تو به اندکی مرگ احتیاج داری!
نظرات
250