قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

لئو تولستوی
بدن ما دستگاهی است که برای زیستن سازماندهی شده است. در واقع ماهیتش این است. پس بگذار زیستنش بی‌هیچ سد و مانعی، در آن جاری باشد و از خود دفاع نماید.
نظرات
250