قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

جان ماکسول
كاركنان لغزش‌های اتفاقی را به شرطی كه بر اساس توانايی رهبر باشد و او را در حال رشد و بالندگی ببينند، می‌بخشند. اما به كسانی كه در منش خود مرتكب لغزش می‌شود اعتماد نمی‌كنند.
نظرات
250