قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
نشاط و خوشدلی، اعتماد به نفس شما را تقويت و زندگی را دلپذيرتر می‌سازد و باعث می‌شود كه اطرافيان شما شادی بيشتری را احساس كنند. خوشدلی به معنی خوش خيالی و فرار از مشكلات نيست، بلكه نشانه‌ی هوش و ذكاوت شما است.
نظرات
250