قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

میلان کوندرا
شک و تردید، امری یكسره طبیعی است؛ آدمی هرگز از آنچه باید بخواهد آگاهی ندارد، زیرا زندگی یک بار بیش نیست و نمی‌توان آن را با زندگی‌های گذشته مقایسه و یا در آینده درست كرد.
نظرات
250