قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

هنری وادزورث لانگ‌فلو
به آینده دل مبند، هر چند نویدبخش! بگذار تا گذشته ی معدوم نعش خود را به خاک سپارد! کار کن، کار در زمان حال که نقد است؛ با دل امیدوار و توکل به کردگار!
نظرات
250