قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

موریس مترلینگ
اگر تصمیمی داشته باشید، به زودی موفق خواهید شد؛ زیرا آدمی ساخته افکار خویش است و فردا همان خواهد شد که امروز [ به آن ] می اندیشیده است.
نظرات
250