قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
آن گونه خودباوری‌ که برخاسته از احساس شایستگی، توانمندی و توانایی بی اندازه باشد، هرگز در درازمدت پابرجا و ماندنی نخواهد بود.
نظرات
250