قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

موریس مترلینگ
اگر در تمام دنیا یک ذره بی مقدار که خود، جهان دیگری است، از قوانین گیتی پیروی نمی کرد، مدتهای مدیدی بود که جهان ما دیگر این جهان نبود.
نظرات
250