قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنا بر تصور خویش است می خواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این، همان روا داشتن استبداد بر دیگران است.
نظرات
250